bianca shirts בע"מ (להלן – "החברה") מודיעה בזאת על עריכת פעילות לחברות עמוד האינסטגרם של "bianca shirts"בהתאם להוראות תקנון זה המפורטות להלן.

השתתפות בפעילות (כהגדרתה להלן) כפופה לתנאי תקנון זה ומיועדת לחברות עמוד האינסטגרם בלבד.

כל פעולה להשתתפות בפעילות מהווה קבלה והסכמה של תנאי תקנון זה.

התקנון ותנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון נקבה לצרכי נוחות, אך האמור בתנאי שימוש אלה מתייחסים גם לזכר.

הגדרות

 1. בתקנון זה –

1.1.    "הזוכה" – משתתפת בפעילות אשר עוקבת אחר העמוד ("עשתה לייק") ותייגה חברה בפוסט כמפורט במודעת האינסטגרם ונבחרה על ידי צוות שופטים, והכל כמפורט בתקנון זה ובכפוף לתנאי הפעילות.

1.2.    "פוסט הפעילות" – פוסט אשר יפורסם בעמוד האינסטגרם של bianca shirts"" אשר יכלול פוסט בעניין תחרות, כמפורט בתקנון זה ובמהלך תקופת הפעילות.

1.3.    מי שסימן "עקוב" בעמוד האינסטגרם של bianca shirts"" .

1.4.    "מועד תחילת הפעילות" : 16.1.22 

1.5.    "משתתפת" – חברת עמוד האינסטגרם שעמדה בתנאים המפורטים בסעיף 5 לתקנון.

1.6.    "עורכת הפעילות" או "החברה" –  bianca shirts"" בע"מ.

1.7.    "פרס" – פירוט הפרס שיוענק לזוכה.

פרשנות

 1. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר הפעילות לרבות בעיתונות הכתובה, האלקטרונית ו/או המשודרת, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.

 

תקופת הפעילות

 1. הפעילות באינסטגרם תיערך בתקופה שבין מועד תחילת הפעילות ועד ליום 24.1.22 (להלן: "מועד סיום הפעילות").

 

ההשתתפות בפעילות

תהיה זכאית להשתתף כל מי שמילאה אחר התנאים הבאים:

1. עוקבת באינסטגרם אחרי העמוד של biancashirts.com
2. תייגה חברה/משתמשת בפוסט ההגרלה
3. המשתמשת הנוספת עשתה לייק לפוסט ההגרלה וסימנה גם היא עוקב אחרי העמוד של biancashirts.com


ההגרלה
ביום רביעי  24.1.22 ההגרלה תערך בשידור חי בעמוד האינסטגרם של biancashirts ומיד בסיום ההגרלה יוכרזו שמות הזוכות על פי ההגדרות בסעיף "ההשתתפות בפעילות" דלעיל.

הזוכה בפעילות

 1. בתום הפעילות יבחרו 2 זוכות על ידי צוות שופטים אשר ימונו על ידי החברה ההחלטה על זהות הזוכים נתונה לשיקול דעתם הבלעדי של צוות השופטים.
 2. לאחר בחירת הזוכות, יפנה נציג מטעם החברה אל הזוכה לשם תיאום שליחת הפרס.

הפרס

 1. יחולקו 2 פרסים - 2 חולצות בשווי עד 250 ש"ח כולל עלות המשלוח.    

 

פרטיות

 1. כל משתתפת מצהירה כי יש בידיעתה כי כל הפרטים, התמונות והנתונים שהיא מוסרת במסגרת הפעילות הינם נכונים, מדויקים ואינם מהווים הפרה של הוראות התקנון או כל דין.
 2. כל משתתפת מצהירה ומאשרת כי מסירת המידע האישי או כל מידע אחר במסגרת הפעילות, נעשתה באופן וולונטרי ומרצונה החופשי.
 3. ידוע למשתתפת והיא מאשרת, כי המידע האישי שמסרה ו/או תמסור במסגרת הפעילות יישמר וייכלל במאגרי המידע של החברה, וכי הוא ישמש את החברה, בין היתר, לצורך דיוור ישיר, לרבות משלוח דברי פרסומת ועדכון בדבר הנחות, שירותים, הצעות ומבצעים (לרבות באמצעות דוא"ל, טלפון, מסרונים וכו'). אישור כאמור יהיה ניתן לביטול בכל עת על ידי שליחת בקשת ביטול באמצעות הודעת דואר אלקטרונית לכתובת: service@biancashirts.com  ו/או באופן אחר שיצוין במסגרת כל עדכון.
 4. ידוע למשתתפת והיא מאשרת כי החברה רשאית לעשות שימוש במידע האישי לצורך יצירת קשר עם המשתתפים וכן לכל צורך נוסף מסחרי או עסקי אחר עליו תחליט החברה, לרבות למשלוח עדכונים.

כללי

 1. החברה לא תהא אחראית באופן כלשהו לכל טעות ו/או תקלה בגינה תמנע ההשתתפות ממי שזכאית להשתתף בפעילות ו/או ממי שנמנעה ממנה האפשרות למימוש ההטבה.
 2. החברה שומרת לעצמה את הזכות לעכב ו/או לבטל את מימוש הזכייה, מכל סיבה אשר יש בה על פי דין לעכב ו/או לבטל את הענקת הזכייה.
 3. החברה רשאית לשנות ו/או לתקן ו/או להוסיף ו/או להחסיר מהוראות תקנון זה בכל עת, ולהפסיק בכל עת את הפעילות ו/או לבטל את הפעילות על פי שיקול דעתה הבלעדי, וזאת אף ללא הודעה מראש.
 4. התנאים המפורטים בתקנון זה הינם בנוסף לתנאי השימוש הכלליים המפורטים באתר החברה ומימוש הזכייה הוא בכפוף לתנאי המימוש.
 5. חרגה החברה מהוראות תקנון זה במקרה או במקרים מסוימים, על פי שיקול דעתה, לא ייצור הדבר תקדים מחייב בכל צורה שהיא, ולא יהיה בכך כדי לחייב את החברה לפעול בדרך דומה בכל מקרה אחר.
 6. כל מחלוקת ו/או סכסוך ו/או תובענה בנושא תקנון זה תהיה בתחום סמכותו הבלעדי של בית המשפט המוסמך בעיר תל אביב – יפו.
 7. השתתפות בפעילות אסורה על עובדי החברה ובני משפחותיהם.